Organizing Committee

 

Chair:

Su-Duo Xue Beijing University of Technology

 

Co-Chairs:   

Jin-Zhi Wu      China Association for Spatial Structures
Chengshun Xu Beijing University of Technology
Feng Liu  China Academy of Building Research
Qing-Shan Yang Chongqing University
Feng Fan Harbin Institute Of Technology
Qing-Hua Han Tianjin University
Qi-Lin Zhang Tongji University
Yao-Zhi Luo  Zhejiang University
Bin Wang Building Structure

 

Committee member:  

Bo Chen Jie Hu Na Li Xiongyan Li
Yan Lu Xiaoqun Luo Ming Ma Guojun Sun
Minger Wu Yue Wu Lizhun Xu

Xian Xu

Cong Zhang Xiuhua Zhang    

 

 

Important Dates

Submission of abstracts:

31 March,2022

Notification of preliminary acceptance:

30 April,2022

Submission of final papers:

30 June,2022

Notification of final acceptance:

15 July,2022

Contact Us

Email:IASS2022@vip.126.com

 

Tel:+86-10-67391496